bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania merytoryczne

 Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z działalności Fundacji EGO za rok 2017:


1) Fundacja EGO z siedzibą:
ul. Augustowska 14, 16-400 Suwałki
aktualny adres do korespondencji:
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, e-mail: fundacja@fundacjaego.pl
posiada osobowość prawną postanowieniem: Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr KRS 0000425455 z dnia 27.06.2012r., nr REGON: 200709531.
Fundację reprezentują:
Beata Andruczyk – Prezes Fundacji
Anna Walijewska-Maksymowicz – Wiceprezes Fundacji
Cele statutowe Fundacji EGO:
1. ochrona zdrowia,
2. rozwój oświaty i wychowania, kultury i sztuki,
3. opieka i pomoc społeczna,
4. wspieranie działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
5. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.


2) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo, głównie poprzez działania diagnostyczne, poradnictwo psychologiczne i prawne, psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, edukacyjne, wyrównawcze, opiekuńcze itp.
2. Działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspomagania edukacji i wychowania, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działania na rzecz readaptacji społecznej i zawodowej skazanych oraz sprawców przestępstw.
4. Działania na rzecz ofiar przestępstw, osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.
5. Działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.
6. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierające ideę konstruktywnego życia społecznego, w tym pomoc społeczna.
7. Działania na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem.
8. Działania informacyjne, badawcze, wydawnicze lub edukacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.
9. Działania o charakterze szkoleniowym, w szczególności dla tworzenia nowych kadr oraz podwyższania kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania i readaptacji społecznej i zawodowej.
10. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
12. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych Fundacji.

W 2017r. Fundacja EGO realizowała następujące projekty:
- projekt "Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna" ( oferta specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom uwikłanym w problemy dysfunkcji społecznych) współfinansowany przez Urząd Miejski w Suwałkach.
- „ Pomoc Psychologiczna w Poradni Rodzinnej Fundacji EGO” ( oferta dla młodzieży przeżywającej trudności edukacyjne oraz trudności w adaptacji w środowisku szkolnym oraz ich rodzicom/opiekunom) współfinansowane ze srodków Urzędu Miejskiego w Suwałkach
- „Rodzina w kolorach lata” (piknik rodzinny mający na celu krzewienie właściwych postaw rodzicielskich, umiejętność spędzania wolnego czasu bez nałogów, wzmacniający więzi rodzinne) - współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Suwałkach
- „Program FreD” – realizacja programu wczesnej interwencji FreD – zleconego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
- „ Program Candis” – realizacja programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od marihuany – zleconego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
- „Zdrowe społeczeństwo” – zadanie na rzecz zdrowia psychicznego – współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego i Miasta Suwałki
- „VIII suwalska kampania Białej Wstążki” – udział w kampanii przeciw przemocy wobec kobiet


3) Fundacja EGO nie prowadzi działalności gospodarczej

4) odpisy uchwał zarządu fundacji – w załączeniu

5) Przychodem Fundacji EGO były dotacje konkursowe – w wysokości 110 698,85 oraz darowizny osób fizycznych w kwocie 1723,00 zł – ogółem przychody 112 421,85 zł
6) informację o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych – 112 595,15 zł

b) administrację –337,77 zł

c) działalność gospodarczą – 0zł,

d) pozostałe koszty –0 zł
e) ogółem koszty –112 932,92 zł - nadwyżka kosztów nad przychodami (strata ) 511,07 zl – strata zostanie pokryta nadwyżką przychodów z lat ubiegłych.

7) dane o:

a) w roku 2017 Fundacja EGO nie zatrudniała pracowników

b) w roku 2017 Fundacja EGO wypłaciła świadczenia z tytułu umów cywilno-prawnych z tytułu realizacji zadań merytorycznych – 43 400.20 zł

c) w roku 2017 Fundacja EGO nie wypłacała członkom zarządu wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń.

d) w roku 2017 Fundacja EGO nie udzielała pożyczek pieniężnych,

e) w roku 2017 Fundacja EGO nie lokowała środków finansowych na rachunkach bankowych

f) w roku 2017 Fundacja EGO nie nabywała obligacji lub akcji w spółkach prawa handlowego

g) w roku 2017 Fundacja EGO nie nabywała nieruchomości,

i) w roku 2017 Fundacja EGO nie nabyła pozostałych środków trwałych,

j) wartości aktywów – 2 503,52zł, stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym
k) wartość pasywów 2 503,52 zł w tym – fundusz własny 1344,88 zł, zobowiązania krótkoterminowe 1208,63zł
8) w roku 2017 Fundacja EGO realizowała zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

9) CIT-8 za 2017rok.

§ 3. W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola przez Urząd Miasta w Suwałkach

Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z działalności Fundacji EGO za rok 2016:

1) Fundacja EGO z siedzibą:
ul. Augustowska 14, 16-400 Suwałki
aktualny adres do korespondencji:
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, e-mail: fundacja@fundacjaego.pl
posiada osobowość prawną postanowieniem: Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr KRS 0000425455 z dnia 27.06.2012r., nr REGON: 200709531.
Fundację reprezentują:
Beata Andruczyk – Prezes Fundacji
Anna Walijewska-Maksymowicz – Wiceprezez Fundacji
Cele statutowe Fundacji EGO:
1. ochrona zdrowia,
2. rozwój oświaty i wychowania, kultury i sztuki,
3. opieka i pomoc społeczna,
4. wspieranie działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
5. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.


2) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo, głównie poprzez działania diagnostyczne, poradnictwo psychologiczne i prawne, psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, edukacyjne, wyrównawcze, opiekuńcze itp.
2. Działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspomagania edukacji i wychowania, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działania na rzecz readaptacji społecznej i zawodowej skazanych oraz sprawców przestępstw.
4. Działania na rzecz ofiar przestępstw, osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.
5. Działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.
6. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierające ideę konstruktywnego życia społecznego, w tym pomoc społeczna.
7. Działania na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem.
8. Działania informacyjne, badawcze, wydawnicze lub edukacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.
9. Działania o charakterze szkoleniowym, w szczególności dla tworzenia nowych kadr oraz podwyższania kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania i readaptacji społecznej i zawodowej.
10. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
12. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych Fundacji.

W 2016r. Fundacja EGO realizowała następujące projekty:
- projekt "Centrum Ochrony Dziecka. Poradnia Rodzinna" ( oferta specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom uwikłanym w problemy dysfunkcji społecznych) współfinansowany przez Urząd Miejski w Suwałkach.
- „ Terapeutyczny Taniec Rodzinny” – ( oferta mająca na celu wsparcie rodzin przeżywających kryzysy) - współfinansowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
- „ Pomoc Psychologiczna w Poradni Rodzinnej Fundacji EGO” ( oferta dla młodzieży przeżywającej trudności edukacyjne oraz trudności w adaptacji w środowisku szkolnym oraz ich rodzicom/opiekunom) współfinansowane ze srodków Urzędu Miejskiego w Suwałkach
-„Aktywni w Suwałkach” – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mający na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
- „Rodzina w kolorach lata” (piknik rodzinny mający na celu krzewienie właściwych postaw rodzicielskich, umiejętność spędzania wolnego czasu bez nałogów, wzmacniający więzi rodzinne) - współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Suwałkach
- „Chrońmy Dzieci”, mający na celu zorganizowanie specjalistycznej kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw i krzywdzenia – współfinansowany ze środków Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach
- „Program FreD” – realizacja programu wczesnej interwencji FreD – zleconego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
- „VII suwalska kampania Białej Wstążki” – udział w kampanii przeciw przemocy wobec kobiet
W 2016r. przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet.

Fundacja EGO była partnerem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w organizacji pikniku edukacyjnego w zakresie bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku pn: „Sprawni i bezpieczni w czasie wakacji” . Adresatami spotkania były osoby z niepełnosprawnością rozwojową, intelektualną oraz fizyczną.
Fundacja EGO przystąpiła do współpracy interdyscyplinarnej w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, organizując specjalistyczne dyżury.

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji EGO za okres 01.01.2014 – 31.12.2014


Fundacja pod nazwa EGO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Haliny Cieślik w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 49, przed notariuszem Haliną Cieślik za numerem repertorium A Nr 826/2012 z dnia 05.06.2012r.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Cele statutowe fundacji to:

1. ochrony zdrowia,
2. rozwoju oświaty i wychowania,
3. kultury i sztuki,
4. opieki i pomocy społecznej,
5. wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
6. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo, głównie poprzez działania diagnostyczne, poradnictwo psychologiczne i prawne, psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, edukacyjne, wyrównawcze, opiekuńcze itp.
2. Działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspomagania edukacji i wychowania, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działania na rzecz readaptacji społecznej i zawodowej skazanych oraz sprawców przestępstw.
4. Działania na rzecz ofiar przestępstw, osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.
5. Działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.
6. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wspierające ideę konstruktywnego życia społecznego
7. Działania na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem.
8. Działania informacyjne, badawcze, wydawnicze lub edukacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.
9. Działania o charakterze szkoleniowym, w szczególności dla tworzenia nowych kadr oraz podwyższania kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania i readaptacji społecznej i zawodowej.
10. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
12. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych Fundacji.

Fundacja otworzyła Poradnię Rodzinna, w której prowadzona jest m.in. systemowa terapia rodzin, diagnoza nadużyć seksualnych, terapia ofiar przestępstw oraz ich rodzin oraz specjalistyczne poradnictwo ( psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, itp). Funkcjonuje ona w lokalu w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 91 (lokal 12 i 13)– dzierżawionym z zasobów ZBM.

Fundacja EGO jest członkiem:
- Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci powołanej przez Fundację Dzieci Niczyje, której głównym celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesną profilaktykę i pracę z rodzicami małych dzieci.
- Koalicji na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci Fundacji Dzieci Niczyje
- Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy Niebieska Linia skupia ludzi, którzy się przeciwstawiają przemocy domowej i współdziałają w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym
- Prezes Fundacji EGO była członkiem Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zrealizowane działania merytoryczne w 2014 roku:

- projekt "Dzieciństwo pod ochroną" ( oferta specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom uwikłanym w problemy dysfunkcji społecznych) współfinansowany przez Urząd Miejski w Suwałkach
- „Mądrzy rodzice, szczęśliwe dzieciństwo” – zadanie mające na celupromowanie właściwych postaw wychowawczych, wspieraniu i podkreślaniu istotnych wartości rodzicielskich i ważnych aspektów dla prawidłowego rozwoju dziecka) współfinansowane przez Urząd Miejski w Suwałkach
- „program korekcyjno-edukacyjny” – program skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie) zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach
- „Reintegracja rodziny” – zadanie polegające na zorganizowaniu terapii małżeńskiej rodzinom z rysem problemu uzależnienia w powrocie do pełnienia właściwych ról społecznych i rodzinnych) – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach
- „V suwalska kamapnia Białej Wstążki” – koordynacja suwalskiej kampanii społecznej, która przez 16 dni nawołuje do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet) – zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach
- „Rodzina w kolorach lata” – celem projektu było wzmocnienie więzi rodzinnych, integracja międzypokoleniowa oraz edukacja i profilaktyka - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
- „Rodzina pod ochroną – Poradnia Rodzinna” – zadanie mające na celu zorganizowanie pomocy członkom rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie z terenu województwa podlaskiego) zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
- „Świadomie w życie idę” – zadanie o charakterze profilaktycznym, skierowane do osób używających legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych – zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
- „Młodość bez nałogów” – celem projektu było przeciwdziałanie eksperymentowaniu oraz uzależnieniu młodych osób - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
- „Zachować zdrowie” – celem projektu było podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
- „Wiem – kim jestem, wiem- dokąd idę” – zadanie profilaktyczne, skierowane do osób używających legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych - zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
- „Parasol dzieciństwa” – projekt mający na celu ochronę dzieci i młodzieży doznających przemocy” – zadanie współfinansowane ze środków programu Bezpieczne Dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje
- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” – mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
- „Program wczesnej interwencji FreD” – program skierowany do młodych osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi – zadanie zlecone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


W 2014r. Fundacja EGO wspólnie z Komendą Miejską Policji w Suwałkach oraz SP nr 9 zorganizowała lokalną kampanię społeczną zwracającą uwagę na zjawisko modelowania zachowań przemocowych i agresywnych przez dzieci pn. „dzieci obserwują, dzieci naśladują”
Fundacja EGO przystąpiła do współpracy interdyscyplinarnej w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, organizując specjalistyczne dyżury.
Fundacja EGO była koordynatorem V Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki – przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Wzorem lat ubiegłych zorganizowałą wspólnie z Biblioteką Publiczną muzyczny wieczorek z poezją.
W okresie sprawozdawczym były przeprowadzane kontrole przez Urząd Miasta w Suwałkach oraz Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

W związku z otrzymaną dotacją MPiPS oraz ze środków własnych dokonano adaptacji pomieszczeń służących kontaktowi indywidualnemu oraz zajęciom grupowym, w której pomocy udzieliły osoby skazane, przebywające w suwalskim zakładzie karnym.

Pracownicy Fundacji EGO podnosili swe kompetencje zawodowe biorąc udział w indywidualnych warsztatach oraz szkoleniu prowadzonym przez Fundację Dzieci Niczyje w zakresie przemocy seksualnej. Praca całego zespołu jest poddawana superwizji certyfikowanego superwizora PTP. Prezes Zarządu wzięła udział również w 11 Ogólnopolskiej konferencji Fundacji Dzieci Niczyje – „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.

Funkcjonuje strona internetowa fundacji, aktywne są skrzynki e-mailowe poszczególnych fundatorów. Opracowywane są również oferty konkursowe w celu pozyskania dotacji na działalność statutową.


Sprawozdanie merytoryczne Fundacji EGO za okres 01.01.2013 – 31.12.2013


Fundacja pod nazwa EGO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Haliny Cieślik w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 49, przed notariuszem Haliną Cieślik za numerem repertorium A Nr 826/2012 z dnia 05.06.2012r.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Cele statutowe fundacji to:

1. ochrony zdrowia,
2. rozwoju oświaty i wychowania,
3. kultury i sztuki,
4. opieki i pomocy społecznej,
5. wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
6. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo, głównie poprzez działania diagnostyczne, poradnictwo psychologiczne i prawne, psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, edukacyjne, wyrównawcze, opiekuńcze itp.
2. Działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspomagania edukacji i wychowania, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działania na rzecz readaptacji społecznej i zawodowej skazanych oraz sprawców przestępstw.
4. Działania na rzecz ofiar przestępstw, osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.
5. Działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.
6. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wspierające ideę konstruktywnego życia społecznego
7. Działania na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem.
8. Działania informacyjne, badawcze, wydawnicze lub edukacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.
9. Działania o charakterze szkoleniowym, w szczególności dla tworzenia nowych kadr oraz podwyższania kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania i readaptacji społecznej i zawodowej.
10. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
12. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych Fundacji.

Fundacja otworzyła Poradnię Rodzinna, w której prowadzona jest m.in. systemowa terapia rodzin, diagnoza nadużyć seksualnych, terapia ofiar przestępstw oraz ich rodzin oraz specjalistyczne poradnictwo ( psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, itp). Funkcjonuje ona w lokalu w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 91 (lokal 12 i 13)– dzierżawionym z zasobów ZBM.

Fundacja EGO, w ramach swych działań statutowych przystąpiła do niżej wymienionych koalicji:
- Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci została powołana przez Fundację Dzieci Niczyje, jej głównym celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesną profilaktykę i pracę z rodzicami małych dzieci.
- Koalicja na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci Fundację Dzieci Niczyje
- Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy Niebieska Linia skupia ludzi, którzy się przeciwstawiają przemocy domowej i współdziałają w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym

Zrealizowane działania merytoryczne w 2013 roku:

- projekt "Dzieciństwo pod ochroną" ( oferta specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom uwikłanym w problemy dysfunkcji społecznych) współfinansowany przez Urząd Miejski w Suwałkach i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Program Operacyjny FIO
- "Wolna młodzież = zdrowe społeczeństwo" (program wczesnej profilaktyki Fred)– finansowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii
 "Wiem – kim jestem, wiem – dokąd idę" (program profilaktyki uzależnień adresowany do dzieci i młodzieży – zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje indywidualne i rodzinne) – finansowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii
 "znam swoją złość – znam siebie" ( kierowany do młodzieży trening zastępowania agresji ART) – finansowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki
 „Wolność bez nałogów” ( program psychoedukacyjny skierowany do osób osadzonych w Zakładzie Karnym – eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi) – współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 „Partnerstwo zamiast przemocy” (program skierowany do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, zarówno dorosłych jak i dzieci) - współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 „Zadbaj o wolność, nie poddaj się uzależnieniom” (program profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień (chemicznych i behawioralnych) - współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 „Rodzina w kolorach lata” (piknik rodzinny mający na celu krzewienie właściwych postaw rodzicielskich, umiejętność spędzania wolnego czasu bez nałogów, wzmacniający więzi rodzinne) - współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 „Dzieciństwo pod ochroną – Poradnia Rodzinna” (program mający na celu stworzenie stałego miejsca pomocy dziecku krzywdzonemu oraz jego rodzinie) – współfinansowany ze środków Fundacji Dzieci Niczyje z programu Bezpieczne Dzieciństwo.
 „Oddolna inicjatywa – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci SP w Poddubówku” – działanie IX.PO KL” ( celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wiejskich dzieci)
W 2013r. Fundacja EGO wspólnie z Komendą Miejską Policji w Suwałkach oraz SP nr 9 zorganizowała lokalną kampanię społeczną nawołującą do reakcji społecznej wobec krzywdzenia dzieci, w ramach kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz Prawo”.
Fundacja EGO była aktywnym partnerem w IV Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki – przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet – organizując wspólnie z Biblioteką Publiczną muzyczny wieczorek z poezją oraz przeprowadzając szkolenie dla kuratorów zawodowych z zakresu przemocy seksualnej.
W okresie sprawozdawczym były przeprowadzane kontrole przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” oraz Urząd Miasta w Suwałkach

Aktywność swą wyraża przystępując do specjalistycznych szkoleń w zakresie tworzenia, funkcjonowania, pozyskiwania funduszy oraz rozliczania środków finansowych w ramach ekonomii społecznej. Funkcjonuje strona internetowa Fundacji, aktywne są skrzynki e-mailowe poszczególnych fundatorów. Opracowywane są również oferty konkursowe w celu pozyskania dotacji na działalność statutową.


Sprawozdanie merytoryczne Fundacji EGO za okres 27.06.2012 – 31.12.2012


Fundacja pod nazwa EGO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Haliny Cieślik w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 49, przed notariuszem Haliną Cieślik za numerem repertorium A Nr 826/2012 z dnia 05.06.2012r.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Cele statutowe fundacji to:

1. ochrony zdrowia,
2. rozwoju oświaty i wychowania,
3. kultury i sztuki,
4. opieki i pomocy społecznej,
5. wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym,
6. tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyrównywanie szans osób i grup słabszych, w tym osób ze środowisk patologicznych, zaniedbanych społecznie i kulturowo, głównie poprzez działania diagnostyczne, poradnictwo psychologiczne i prawne, psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, edukacyjne, wyrównawcze, opiekuńcze itp.
2. Działania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspomagania edukacji i wychowania, rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności wobec osób dotkniętych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działania na rzecz readaptacji społecznej i zawodowej skazanych oraz sprawców przestępstw.
4. Działania na rzecz ofiar przestępstw, osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.
5. Działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.
6. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wspierające ideę konstruktywnego życia społecznego
7. Działania na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem.
8. Działania informacyjne, badawcze, wydawnicze lub edukacyjne służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.
9. Działania o charakterze szkoleniowym, w szczególności dla tworzenia nowych kadr oraz podwyższania kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania i readaptacji społecznej i zawodowej.
10. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
12. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów statutowych Fundacji.

We wskazanym okresie sprawozdawczym Fundacja EGO, w ramach swych działań statutowych przystąpiła do niżej wymienionych koalicji:
- Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci została powołana przez Fundację Dzieci Niczyje, jej głównym celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesną profilaktykę i pracę z rodzicami małych dzieci.
- Koalicja na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci Fundację Dzieci Niczyje
- Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy Niebieska Linia skupia ludzi, którzy się przeciwstawiają przemocy domowej i współdziałają w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym


Fundacja EGO wraz z KMP Policji w Suwałkach zorganizowała w dniu 5.10.2012 przy ul. Chłodnej w Suwałkach happening pod nazwą „złe słowa ranią przez całe życie” z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach. Celem akcji był wzrost świadomości społeczeństwa – w szczególności rodziców, opiekunów i wychowawców, że przemoc werbalna (przezwiska, obraźliwe etykiety), niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje, wpływające zarówno na obecne, jak i przyszłe funkcjonowanie dziecka.
W ramach III Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki Fundacja EGO nagrała audycję „nawet dzieci to wiedzą” z udziałem dzieci, wypowiadających się na temat przekonań w zakresie przemocy wobec kobiet. Dzieci w spontanicznym przekazie wypowiedziały się jak powinien zachowywać się prawdziwy mężczyzna wobec kobiety. Film ten emitowany był w autobusach MPK oraz w kablowej telewizji Aresztu Śledczego w Suwałkach. Natomiast w dniu 27.11.2012r. Fundacja EGO we współpracy z Biblioteką Publiczną w Suwałkach zorganizowała w ramach kampanii „muzyczny wieczór poezji”, podczas którego suwalscy mężczyźni recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni na temat roli kobiety w życiu społecznym.
Powyższym inicjatywom towarzyszyły lokalne mass-media, które informowały oraz relacjonowały organizowane działania.


Trwają również przygotowania do utworzenia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, w której prowadzona byłaby m.in. systemowa terapia rodzinna, diagnoza nadużyć seksualnych, terapia ofiar przestępstw oraz ich rodzin oraz specjalistyczne poradnictwo ( psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, seksuologiczne, itp). Podpisano umowe z ZBM w Suwałkach w sprawie najmu lokalu przy ul. Noniewicza 91.


Aktywność swą wyraża przystępując do specjalistycznych szkoleń w zakresie tworzenia, funkcjonowania, pozyskiwania funduszy oraz rozliczania środków finansowych w ramach ekonomii społecznej. Funkcjonuje strona internetowa Fundacji, aktywne są skrzynki e-mailowe poszczególnych fundatorów. Opracowywane są również oferty konkursowe w celu pozyskania dotacji na działalność statutową.Opublikował: Anna Walijewska
Publikacja dnia: 15.03.2018
Podpisał: Beata Andruczyk
Dokument z dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 642